Tổ chức

 IMG_0339 Họ Và tên : Hoàng Văn Định

– Chức vụ: Phó hiệu trưởng PT

Di động:0981249838

IMG_1790 Họ Và tên: Bế Ngọc Cương

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Di động:01642299975

Email: Bengoccuong87@gmail.com

IMG_0344 Họ Và tên: Nông Văn Cường

Tổng phụ trách

Di động:0962758767

 FB_IMG_1505204721758 Họ Và tên: Hoàng Thị Sen

Giáo viên

Di động: 0966473659

 IMG_2640 Họ Và tên: Chu Thị Thương

Giáo viên

Di động:01645243552

 IMG_2639 Họ Và tên: Hoàng Thị Hạnh

Giáo viên

Di động: 0965603753

 IMG_2627 Họ Và tên: Hà Văn Lâm

Giáo viên

Di động: 0976960061

 IMG_2643 Họ Và tên: Vừ Thị Dinh

Giáo viên

Di động: 0963122301

 IMG_2635 Họ Và tên: Triệu Tiến Thịnh

Giáo viên

Di động: 0972419305

 IMG_2636 Họ Và tên: Ma Thị Thiêm

Giáo viên

Di động: 0983471630

 20703401.000021 Họ Và tên: Hoàng Văn Bình

Giáo viên

Di động: 0914685117

 20703401.000023 Họ Và tên: Sằm Văn Lỵ

Giáo viên

Di động: 01652964196

 IMG_2631 Họ Và tên: Nông Thị Nụ

Giáo viên

Di động: 01652715225

 IMG_2617 Họ Và tên: Chu Thị Thêu

Giáo viên

Di động: 01683922203

 IMG_2637 Họ Và tên: Triệu Thị Thời

Giáo viên

Di động: 0976808870

IMG_2638 Họ Và tên: Chu Thị ThủyGiáo viênDi động: 0978281176
 IMG_2633 Họ Và tên: Nông Dương Thiết

Giáo viên

Di động: 0967575644

 IMG_2641 Họ Và tên: Hoàng Văn Lập

Giáo viên

Di động: 01698443591

 06060401.502046 Họ Và tên: Nông Văn Trần

Giáo viên

Di động: 01643930502

 20713303.000006 Họ Và tên: Đàm Văn Khởi

Giáo viên

Di động: 0977931888

 IMG_2629 Họ Và tên: Dương Văn Hồng

Giáo viên

Di động:

 IMG_2616 Họ Và tên: Hoàng Thị Thiệp

Giáo viên

Di động: 0965641125

 IMG_2642 Họ Và tên: Lý Văn Phúc

Giáo viên

Di động:

 IMG_1686 Họ Và tên: Ma Văn Bằng

Bảo Vệ

Di động: